ATIGULA AZIZ

Ohne Titel, mixed media auf Papier, 2015-2017, 58 x 84 cm